thuhuong024323 8/1/2023 2:03:26 PM

Câu 52. Bin pháp bo vtài nguyên đt nông nghip vùng đng bng nưc ta là

A. thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc.

B. canh tác hợp lí, chống ô nhiễm đất đai.

C. tổ chức định canh, định cư cho người dân.

D. áp dụng biện pháp nông - lâm kết hợp.