hao.nbpham10 8/1/2023 2:03:43 PM

Câu 53. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết núi nào sau đây nằm trên cao nguyên Di Linh?

A. Núi Lang Bian. B. Núi Chư Pha. C. Núi Braian. D. Núi Nam Decbrl.